SLEDUJTE NÁS NA:

ICEJ víta rozhodnutie USA uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela

Drahí priatelia ICEJ, Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem s radosťou víta odvážne a historické rozhodnutie prezidenta Donalda Trumpa uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela a presunúť americkú ambasádu do tohto neobyčajného mesta. Ide o krok, ktorý sa mal udiať už dávno a zasahuje do jadra národnej identity židovského národa. Pokračovať v čítaní

Nikdy sa nevzdávajte

Podľa môjho názoru je zaujímavé, že nám 2. Samuelova 23:12 hovorí, kde presne Šamma zaujal svoje strategické postavenie. Píše sa tam: „Postavil sa uprostred poľa.“ Nestál na okraji a nestál ani v rohu. Postavil sa presne do stredu toho poľa. Už som videl veľa ľudí, ktorí boli povolaní do určitej oblasti služby, počas rokov samozrejme bola ich pozornosť odvedená stranou. Už neboli tak sústredení na cieľ a zatúľali sa niekam k okraju svojho poľa, v niektorých prípadoch dokonca zarezali do oblastí, do ktorých neboli povolaní. Ak máš zotrvať v centre Božej vôle po celý svoj život, musíš byť odhodlaný stáť uprostred toho poľa, do ktorého si bol povolaný, musíš zostať sústredený a nedovoliť nepriateľovi, aby od tohoto povolania odviedol tvou pozornosť. Pokračovať v čítaní

Strom života

V každej epoche človeka sa jednotlivci aj celé spoločenstvá snažili nájsť odpoveď na zmysel života, jeho podstatu a dôvody existencie. Každý normálny človek si praje mať dobrý a hlavne dlhý život. Koľko všelijakých vynálezov sa človek snažil zostrojiť, aby predĺžil svoj vek. Avšak vždy prídeme k záveru, že si s tým nevieme rady a každý zostarne. Bohatý aj chudobný. Černoch aj beloch. Ale na počiatku ľudstva to tak nebolo... Pokračovať v čítaní

Sedem hriechov, ktoré môžu ublížiť manželstvu

Vedeli ste, že niektoré hriechy dokážu pokaziť manželstvo? Je to tak. Určite si uvedomujete, že dokonalé manželstvá neexistujú, keďže neexistujú ani dokonalí ľudia. Opakujem: dokonalé manželstvá neexistujú, lebo neexistujú dokonalí ľudia. Každé manželstvo zažíva lepšie a horšie časy. Často som svedkom toho, ako si páry v našej cirkvi myslia, že sú výnimka. Ľudia v cirkvi sa totiž väčšinou tvária, že sú šťastní, a preto tieto páry uveria tomu, že len oni prechádzajú krízou. Pokračovať v čítaní

Vytrhnutie

V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať jednou udalosťou, ktorú Nová zmluva nazýva „vytrhnutie“ alebo „vychvátenie“. Ide o udalosť, ktorú očakávali samotní apoštoli, a raná cirkev žila tak, ako by sa to malo stať ešte počas jej generácie. O akú udalosť ide a prečo je také dôležité mať na nej účasť, sa dočítate v nasledujúcom článku ... Pokračovať v čítaní

Sila odpustenia

Väčšina autorít charizmatického hnutia sa zhoduje v téme oslobodenia a vstupu do Božích požehnaní v jednej zásadnej otázke, a tou je dôležitosť odpustenia. V jedenástej kapitole Marka, kde je popísaný Boží druh viery, je hneď za tým aj dôležité upozornenie o nutnosti odpustenia, aby viera bola funkčná. Z tohto dôvodu sa budeme v nasledujúcich riadkoch zaoberať silou odpustenia ... Pokračovať v čítaní

Krv Baránkova

V tomto článku sa budeme zaoberať dôležitosťou a významom témy krvi Kristovej, ktorá patrí medzi základné fundamenty evanjelia. Počas rôznych prebudení v blízkej aj vzdialenej histórii Boží muži vždy vyzdvihovali túto tému, pretože má zásadný význam pre spasenie, záchranu ľudskej duše ... Pokračovať v čítaní

Otcovia

Rodina predstavuje v spoločenstve ľudí jeden z najdôležitejších pilierov. Formovanie každého jednotlivca, pozitívne alebo negatívne, začína v kruhu rodiny. Preto nie je jedno, v akom stave sa nachádza a aké úlohy majú jej jednotliví účinkujúci. Šesťdesiate a sedemdesiate roky sa vyznačovali hlavne v USA rozsiahlou vojnou proti tradičnej rodine (muž – žena a deti), konzervatívnym hodnotám a dobrej výchove detí. K nám sa tieto myšlienkové prúdy preliali až po revolúcii. V „obohatenej“ forme si cez masmédia razia svoju cestu k vybudovaniu prvenstva v modernej spoločnosti. V tomto článku zameriame našu pozornosť hlavne na úlohu otcov ... Pokračovať v čítaní

Evanjeliá

V tomto článku sa budeme zaoberať nosnou časťou Nového zákona a to sú evanjeliá. Štyria pisatelia Matúš, Marek, Lukáš a Ján nás cez svoje knihy uvádzajú do sledu udalostí Ježišovho života, Jeho služby, vyučovaní a príbehov rôznych ľudí, ktorí sa priamo stretli so Synom Božím a prežili oslobodenie, uzdravenie, požehnanie a traja z nich aj vzkriesenie z mŕtvych ... Pokračovať v čítaní

Apostázia

Samotná apostázia je odpadnutie od zjavenia Slova a Božej slávy. Dá sa odpadnúť aj od iných vecí, napríklad od manželského partnera, od politickej strany alebo nejakého klubu, ale apostázia v biblickom ponímaní sa chápe ako odpadnutie človeka od Boha ... Pokračovať v čítaní

Kto bol kto

K pochopeniu spoločnosti v dobe Ježiša Krista sa musíme vrátiť v čase na miesto, kedy Cýrus II. Veľký vydal v roku 538 pred n.l. dekrét o návrate presídlencov do ich rodných krajín. Úvodom tohto článku, skôr ako sa dostaneme k téme, chcem poukázať na skutočnosť, že v dobe Ježiša Krista vystupujú také náboženské a politické skupiny, ktoré by sme zbytočne hľadali v Starom zákone. Nenájdeme o nich žiadnu zmienku ani v poslednej knihe Starého zákona - v prorokovi Malachiášovi ... Pokračovať v čítaní

Vyhorenie

Celou najväčšou a najčítanejšou encyklopédiou o ľudstve a pre ľudstvo – Bibliou, sa nesie extravagantný odkaz o srdci človeka ako zdroji a centre jeho života. Žiadna iná kniha ani filozofický smer tak presne a do detailov neopisuje túto záhadnú oblasť podstaty, koreňa človeka ... Pokračovať v čítaní

Kohelet

Kniha Kazateľ je jedna z najzaujímavejších kníh múdrosti. Jej obsah sa dá zhrnúť slovami: to čo je pod slnkom. Pisateľom je Dávidov syn Šalamún, kráľ Jeruzalema. Nielen biblické zápisy hovoria o veľkosti a sláve Šalamúnovho kráľovstva. Jeho múdrosť a bohatstvo sa vyskytujú v prirovnaniach až do dnešných dní ... Pokračovať v čítaní

Radosť

Čo o nej hovorí Biblia a aké sú jej aspekty? Má kresťan právo na radosť, alebo to patrí len do svetského šťastia? Na tieto otázky a oblasť radosti sa pozrieme v nasledujúcom článku. Začneme textom z mesiánskeho žalmu, ktorý napísal Dávid ... Pokračovať v čítaní

Sedem podobenstiev

Častokrát ako v Starom, tak aj v Novom zákone nachádzame rôzne podobenstvá, ktorých cieľom je vypovedať skutočnosti o Bohu, Jeho postojoch a o Božom kráľovstve. Nie ono samotné je skutočnosť, ale na príkladoch z prirodzeného sveta a diania sa Duch Svätý snaží vysvetliť ľuďom podstatu vecí, ktoré sú mimo našich prirodzených zmyslov, ale popritom sú súčasťou aj nášho sveta, respektíve sa môžu stať jeho súčasťou s ich pozitívnym účinkom a dopadom na ľudský život ... Pokračovať v čítaní

Manželstvo

Inštitúcia manželstva je jednou z najstarších ustanovizní, za pomoci ktorej ľudstvo funguje celú svoju históriu a drží sa pri živote. Patrí medzi drahokamy biblického, hodnotocentrického svetonázoru. V nasledujúcom článku sa pokúsime vyjadriť základné pravdy o manželstve. Jeho podstatu, fungovanie, ciele, ale aj vnútorné pnutia a ich riešenia ... Pokračovať v čítaní

Amálech

Izrael pri svojom postupe do zasľúbenej zeme musel prekonať niekoľko závažných prekážok. Napriek tomu, nič tak nerozhorčilo osobu Boha, ako výpad kočovného kmeňa Amálechitov proti Mojžišovi a Jozuovi. Tak ako starozákonná postava kráľovnej Jezábeľ symbolizuje aj duchovnú silu pôsobiacu dodnes, tak isto aj za Amálechom stojí sila negatívne ovplyvňujúca novodobý Boží ľud ... Pokračovať v čítaní