ČOMU VERÍME

 

Osoba Boha

Veríme v jednu dokonalú bytosť, ktorá je postavená nad viditeľnou aj neviditeľnou sférou existencie. Prostredníctvom nej začalo existovať bytie vo viditeľnom aj neviditeľnom svete. Inteligenciou prevyšujúcou stvorenie dal do pohybu vesmír, prírodné aj duchovné zákony. Presahuje ľudský rozum a chápanie, ale je poznateľný cez sebe vlastné zjavenia (osvietenia). Systematickým spôsobom dal poznať a dáva spoznávať svoju vôľu, charakter, plány a moc. Počas histórie vstupoval s jednotlivcami aj národmi do zmlúv. (Noeho zmluva, Abrahámova zmluva, Mojžišova zmluva.) V týchto sa jednalo hlavne o jeden národ, ale posledná zmluva, ktorá bola uzatvorená Jeho Synom je zmluva vzťahujúca sa na všetky národy. Ide o večnú, nezmeniteľnú zmluvu milosti. Podmienky a obsah je zaznamenaný v starozákonných proroctvách a novozákonných spisoch. Jeho večné bytie je v troch osobách – Otec, Syn a Svätý Duch. Jeho podstata je láska, všemohúcnosť, múdrosť, svätosť a spravodlivosť.

 

  Biblia

 

Veríme v Bibliu ako Božie slovo, ktorá sa skladá zo Starého a Nového zákona. Je inšpirovaná Duchom Svätým. Neobsahuje omyl ani protirečenie. Obsahuje aktuálne posolstvo aj pre súčasného človeka. Skladá sa zo 66 kníh, ktoré opisujú rôzne historické obdobia a Boží zásah v nich. Je najvyššou a záväznou autoritou pre každého kresťana. Slovo oživené Duchom Svätým je prameňom, živiteľom a chlebom pre každodenný život veriaceho.

 

 

Anjeli

Veríme v existenciu anjelskych bytostí, ktoré sa rozdeľujú na dve hlavné skupiny – anjelov svetla, slúžiacich Bohu a Jeho zámerom, a anjelov temnoty, slúžiacich satanovi, ktorí sa vzbúrili a vystúpili z Božieho predurčenia. Biblia ukazuje na štyri úrovne moci a autority: „tróny, panstvá, kniežatstvá a mocnárstva“. Popri tom zakazuje uctievanie a modlenie sa k týmto bytostiam. Satanovi podriadení temní anjeli vykonávajú hlavnú ničiteľskú prácu na zemi. Ich úlohou je prinášať utrpenie, choroby, tragédie ľudstvu. Ich charakter je zlý, nemilosrdný a nezmieriteľný. Ďalšou ich úlohou je rôznymi spôsobmi oslepovať a manipulovať ľudí, aby sa neobrátili k Bohu. Najväčšou zbraňou je spochybňovanie, klamanie, obviňovanie. Boh kvôli ich skutkom tieto temné sily zla v závere dejín uväzní na večnosť v ohnivom jazere. Naproti tomu Boží anjeli ešte viac upevnia svoje postavenie a naplno uskutočnia Božie úmysly. V hierarchii Božích anjelov sú najbližšie pri Bohu štyria cherubi, volajúci „Svätý, Svätý, Svätý“. Pri nich sú dve vysoké kniežatá, archanjel Michael a archanjel Gabriel. Veľmi blízko pri Bohu je ešte iných sedem anjelov, ktorých hlavná úloha bude naplnená v posledných časoch. Okrem tohoto úzkeho kruhu vysoko postavených a mocných kniežat Biblia opisuje miliardy ďalších anjelov, ktorí sú posielaní slúžiť tým, ktorí majú zdediť spasenie. 

Človek a Mesiáš


Človek bol stvorený na obraz Boží nie len vonkajšou podobou, ale aj vnútornou štruktúrou (duch, duša, telo). Vo svojom postavení bol o niečo menší od anjelov. Dostal autoritu a moc na zemi, spravovať a starať sa o ňu. Bol korunou stvorenia a odlišoval sa od zvierat jednak schopnosťou reči, ale čo je dôležitejšie, možnosťou vlastného rozhodnutia, slobodnej vôle. V tomto postavení dlho neostal, lebo cez zvod vyššie spomínaných satanských síl prepadol pod ich vplyv a silu hriechu a smrti. To ho vyrazilo z miesta zvaného raj. Človek sa ocitol v nezávideniahodnej situácii bez autority a moci, ktorá by ho ochránila od toho duchovného sveta, ktorého cieľom bolo skaziť všetko, čo vytvoril Boh, to znamená aj človeka. Výsledok, sa ukázal už pri druhom pokolení, kde Kain zákerne zabil vlastného brata. Odvtedy metafyzická sila hriechu drží ľudí v otroctve. Avšak Boh sa vo svojom milosrdenstve zmiloval nad úbohosťou ľudskej rasy a poslal na zem svojho Syna, ktorý zástupnou obeťou za celé ľudstvo zomrel potupnou smrťou na kríži. Tým sa právoplatne naplnila spravodlivosť odsúdenia ľudstva na trest smrti za hriechy, ale s tým jediným rozdielom, že namiesto odsúdených, dobrovoľne a zástupne išiel Boží Syn. Tým bolo splnené právo vykúpenia. To je ešte podstatné v tom, že na tretí deň Ježiš vstal z mŕtvych, čím prelomil vládu smrti a vyniesol život na svetlo. Preto sa ktokoľvek môže obrátiť ku Kristovi, požiadať Ho o odpustenie, a vierou v Božiu milosť prijať dar večného života. Tento fakt je v gréčtine nazvaný ako evangelion (evanjelium), čo je radostná – dobrá správa.
Ježiš - osloboditeľ a uzdraviteľ

Veríme, že Ježiš je ten istý včera dnes aj na veky. To, čo robil pred dvetisíc rokmi, robí aj dnes. Okrem kázania evanjelia bola Jeho služba uzdravovať a oslobodzovať od vplyvu démonov. Ježiš zanechal svojim nasledovateľom inštrukcie, aby aj oni konali túto prácu. Preto veriaci v Neho majú právo a moc vykonávať tieto praktiky a majú klásť ruky na chorých s cieľom uzdravenia. Má sa to diať v Jeho mene na Božiu slávu. Zároveň nesúhlasíme s praktikami extrémnych skupín odmietajúcich klasickú zdravotnú starostivosť a klasickú medicínu. Nikomu neodporúčame, aby úplne zanechal pomoc klasických lekárov a zdravotníckych zariadení.

 


Viera a krst

Veríme zasľúbeniu, že ten kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený (zachránený). Viera je súhlasný postoj s tým čo hovorí Boh, a je oživená skutkami. Prvý krok viery je oľutovanie svojich hriechov, zanechanie hriešneho (démonického) spôsobu života, obnova mysle pomocou Slova Božieho. To sú vnútorné zmeny a nazýva sa to aj znovuzrodením. Vonkajším krokom, vyjadrením toho, že sa človek obrátil, je vodný krst. Aj dedičný hriech sa zmyje jedine uvedomelou, samostatne sa rozhodnutou vierou. Veríme v taký vodný krst, kde je človek na základe svojho vyznania ponorený celý do vody, čím sa stotožňuje z Kristovou smrťou a vzkriesením.
Osoba Svätého Ducha

Veríme, že Otec na základe Synovej prosby, zoslal svojho Ducha na Letnice na zem. Tým sa učeníci stali priamo účastní nadprirodzenej moci a sily. Hlavnými znakmi vyliatia Ducha Svätého bolo hovorenie novými jazykmi, prorokovanie, oheň Boží, opilosť v Duchu a jasné mocné kázanie. Veríme tomu, že Boh aj dnes krstí ohňom a Duchom s obdobnými znameniami moci. Tieto prejavy neboli iba jednorázovou skúsenosťou, ale pravidelnou súčasťou života ranej cirkvi. Ďalšou úlohou Ducha Božieho je viesť kresťanov, vyučovať ich, napomínať, potešovať, uvádzať ich do všetkých právd zaznamenaných v Písme a pod. Svätý Duch je osoba disponujúca energiou a mocou na budovanie eklézie (zhromaždenia). Prejav moci Ducha je znamením blízkosti Božieho kráľovstva.
Apokalypsa

Veríme proroctvám Biblie vzťahujúcim sa na skonanie sveta. Priebeh nastávajúcich udalostí bude dramatický, ako aj opisuje Zjavenie Jána. Veríme v tzv. vytrhnutie alebo vychvátenie cirkvi, ktoré sa udeje v okamihu zatrúbenia archanjela. Ide o druhý príchod Pána Ježiša Krista, kde si vezme k sebe všetkých, ktorí Mu s horlivosťou a vierou slúžili. Po tejto udalosti sa pôsobenie antikrista vystupňuje a bude nastolená jeho veľríša na čele s charizmatickým vodcom. Po období tri a pol roka znovu povstane veľké prenasledovanie židov (väčšie ako v minulosti), ktorí medzičasom rozpoznajú v Ježišovi svojho Mesiáša. V druhej polovici súženia sa vylejú na zem pohromy, ktoré boli zdržované počas celej histórie. Na záver toho bude Armagedon, skutočný boj dobra a zla, kde Syn Boží v sláve Otca s nesčítateľným zástupom triumfálne zvíťazí a satan bude uvrhnutý na tisíc rokov do väzby. Počas tohoto milénia bude nastolená spravodlivosť a Ježiš bude vo viditeľnej forme viesť chod našej planéty. Po skončení milénia dôjde ešte k poslednému zachveniu satanského odporu, ale bude definitívne odprataný do ohnivého jazera. Potom bude veľký súd všetkých ľudí a ich odmenenie, alebo potrestanie. Bodkou za nami viditeľnou budúcnosťou je nové nebo a nová zem kde prebýva spravodlivosť.