ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Miluje ma Boh?

Áno! A ako to vieme? Biblia hovorí aj dnes:


„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život.” (Ján 3,16)


Boh chce, aby si mal plný a skutočný život, Ježiš povedal slová, ktoré sú platné dodnes:


„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.” (Ján 10,10b)


Toto je dokonalá vôľa aj pre tvoj život – žiješ s ňou v súlade alebo v rozpore?

 

Som hriešny?

 

„Všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.“ (Rim 3,23)


Človek bol stvorený na to, aby žil vo vzťahu s Bohom. Vo svojej spurnosti sa však postavil proti svojmu Stvoriteľovi a zvolil si vlastnú cestu. Vzťah s Bohom sa tým prerušil. Túto svojvôľu Biblia nazýva hriechom.„Odplata za hriech je smrť...“ (Rim 6,23)


Boh je svätý, človek je hriešny. Medzi nimi je hlboká priepasť. Chýba nám niečo, čo nemôžeme ničím iným nahradiť. Môžeme sa sami snažiť preklenúť túto priepasť dobrými skutkami, všetko naše úsilie je však márne, lebo nerieši problém hriechu.Lebo sme všetci ako nečistí, a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho; vädneme všetci ako lístie a padáme, a naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor. (Iz 64,6)

 

 

Ako sa mám vyhnúť trestu za hriech?

Bez Ježiša Krista, je to nemožné. Ježiš Kristus je jedinou cestou k Bohu. A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani niet iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4,12)

V ňom môžeš spoznať a prežívať Božiu lásku pre svoj život. On zomrel za nás...


„Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnikmi.“ (Rim 5,8)...

A vstal z mŕtvych.

„Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem a bol pochovaný, tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Písem, zjavil sa Petrovi a potom dvanástim. Potom sa ukázal viac ako päťsto bratom naraz...“ (1Kor 15,3-6)

Ježiš je jediná cesta.


„Ježiš mu povedal: Ja som tá cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba skrze mňa.“ (Ján 14,6)

Spravodlivou odplatou za hriech je večné odlúčenie od Boha. On ale poslal svojho Syna, Ježiša Krista, aby ná vykúpil z odsúdenia svojou smrťou na kríži. Prostredníctvom Ježiša Boh preklenul priepasť, ktorá nás od neho delila. Nestačí však tieto fakty len intelektuálne poznať...

 


Ako teda môžem skutočne získať záchranu od smrti a dostať sa späť do spoločenstva s Bohom?
 

 

Pre osobné spoznanie a preživanie Božej lásky musíš Ježiša Krista prijať do svojho života ako svojho Pána, záchrancu, spasiteľa. Tak sa staneš Božím dieťaťom - a dieťa má vzťah so svojim otcom, nie?


„Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ Ján 1,12

Ale akým spôsobom mám Ježiša do svojho života prijať?

 

Rozhodnutím a vierou. Rozhodnutím prestať žiť život bez Boha a vierou v Ježiša, vierou, ktorú racionálne nevykalkuluješ. Vierou v to, že Ježiš Kristus umrel, vstal z mŕtvych, pre odpustenie aj tvojich hriechov.

„Lebo spasení ste milosťou skrze vieru, a to nie z vás, je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nik nechválil.“ (Ef 2,8-9)

Ježiša Krista prijmeš na základe tvojho osobného pozvania:


Ježiš povedal: „Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou.“ (Zj 3,20)

A keď príjmaš vierou do svojho života, do svojho srdca Ježiša Krista, narodíš sa znova:


A Ježiš odpovedal a povedal mu: Amen, amen ti hovorím. Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže vidieť kráľovstvo Božie. (Ján 3,1-8)

Prakticky sa môžeš napríklad nahlas pomodliť túto modlitbu:

"Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Ďakujem Ti, že si na kríži zomrel za moje hriechy a prosím Ťa o ich odpustenie. Otváram Ti dvere svojho života a príjmam Ťa ako svojho Spasiteľa a Pána. Prevezmi vedenie môjho života a sprav zo mňa takého človeka, akým ma Ty chceš mať. Amen."

A čo teraz?

 

Ak si sa modlil(a) predchádzajúcu modlitbu, Pán urobil to, o čo si Ho prosil(a) - a vítame Ťa v Božej rodine. Prvý krok máš za sebou, no teraz máš zodpovednosť vytrvať vo svojom rozhodnutí až do konca - aj keby prišli prenasledovania a tlaky kvôli Tvojmu rozhodnutiu. Veď je napísané:

"A budete nenávidení od všetkých pre moje meno, ale ten, kto zotrvá do konca, bude spasený." (Matúš 10,22)

Čo teraz? Denne si čítaj Bibliu...


Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitočné na vynaučovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol človek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený. (2Tm 3,16-17)

...a modli sa.

Neprestajne sa modlite. (1Tes 5,17)

Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení. Mnoho vládze modlitba spravedlivého pôsobiaca. (Jak 5,16)

Nájdi si spoločenstvo kresťanov, kde sa rešpektuje Biblia ako Slovo Božie viac ako tradícia alebo ľudia a navštevuj ho.


Všímajme si jeden druhého, a tak sa pobádajme k láske a k dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenia, ... (Žd 10,24-25)